Garantijas Noteikumi

Interneta veikalā www.solano-labs.com piedāvātajām precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija un garantijas termiņš ir vismaz 2 gadi.

1. Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts: pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem; aizpildīts garantijas talons (grāmatiņa vai kvītis) gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci uz SIA’’SOLANO LV’’ preču pieņemšanas punktu. Servisa pakalpojumu saņemšanai nepieciešams uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu (preču pavadzīmi vai līzinga līgumu) un nogādāt preci preču pieņemšanas punktā pilnā komplektācijā. Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs. Garantija ir saistoša tās devējam (ražotājam) atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem.

2. Ražotāja garantijas nosacījumi kuri neattiecas uz Ražotāja garantiju: Uz aksesuāriem, kas ietilpst iegādātās preces komplektā/vai garantija ir ierobežota (tālvadības pultis, kabeļi un vadi. Uz komplektējošo detaļu nomaiņu, kuru nolietojumu un nodilumu nav iespējams novērst.

3. Ražotāja garantija nav derīga sekojošos gadījumos: precei lietošanas procesā radušies mehāniski bojājumi; bojājumu gadījumā, ja to rašanās iemesls nav atkarīgs no ražotāja vai pārdevēja; bojājumi, kuri radušies nepārvaramas varas rezultātā (dabas stihijas, zibens, ugunsgrēka, u.c. gadījumos); gadījumos, ja nav ievēroti pārdevēja vai ražotāja preces lietošanas instrukcijā norādītie lietošanas, glabāšanas un transportēšanas nosacījumi; Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ. Garantijas nosacījumi, kas šeit nav minēti, tiek regulēti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem preču garantijas jomu regulējošiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pirkumu grozs