Garantiitingimused

Online pood www.solano-labs.com pakutavad kaubad on olemas tootja garantii ja garantiiaeg on vähemalt 2 aastat.

1. Tootja garantii kehtib, kui: ostu kinnitava dokumendi originaal. Maksekorraldust ja panga väljatrükki makse sooritamise kohta ei loeta ostu kinnitavateks dokumentideks; täidetud garantiikaart (voldik või kviitungid) juhul, kui tootja või edasimüüja on selle tootepakendisse lisanud. Tootja garantiiteenuse saamiseks peab Ostja toimetama kauba SIA '' SOLANO LV '' kauba vastuvõtupunkti.Teenuse saamiseks on vaja esitada ostu kinnitav dokument (konossement või liisinguleping) ja toimetada kaup täielikult kauba vastuvõtmise kohta. Kauba transpordiga seotud kulud kannab Ostja. Garantii on tema väljaandjale (tootjale) siduv vastavalt garantiidokumendi tingimustele.

2. Tootja garantiitingimused, mis ei kehti tootja garantiile: Ostetud toote pakendis sisalduvad tarvikud ja / või garantii on piiratud (kaugjuhtimispuldid, kaablid ja juhtmed. Komponentide väljavahetamiseks, mille kulumist ei saa vältida.

3. Tootja garantii ei kehti järgmistel juhtudel: toote mehaanilised kahjustused kasutamise ajal; kahjustuste korral, kui nende esinemise põhjus ei sõltu tootjast või müüjast; vääramatu jõu (loodusõnnetused, välk, tulekahju jne) põhjustatud kahju; juhtudel, kui müüja või tootja kauba kasutusjuhendis toodud kasutamise, ladustamise ja transportimise tingimused ei ole täidetud; Tootja garantii ei kehti, kui toote kahjustus on tingitud Ostja süül. Garantiitingimusi, mida siin ei mainita, reguleeritakse vastavalt tarbijaõiguste kaitse seadusele ja teistele Läti Vabariigis kehtivatele tootegarantii valdkonda reguleerivatele normatiivaktidele.

Ostukorv